Wkrótce Sąd Najwyższy (III CZP 100/16) ma rozstrzygnąć w składzie siedmioosobowym dwa zagadnienia:

„1) Czy uzyskanie na własność przez przedsiębiorstwo państwowe urządzeń przesyłowych, posadowionych na nieruchomościach należących wówczas do Skarbu Państwa, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 1991 r., Nr 2, poz. 6) spowodowało uzyskanie przez to przedsiębiorstwo z mocy prawa – jako prawa związanego z własnością urządzeń, – służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu obciążającego te nieruchomości?

2) w przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, czy przedsiębiorstwo przesyłowe jako posiadacz służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu, pozostawało w dobrej czy w złej wierze oraz w jakiej dacie rozpoczął się bieg terminu zasiedzenia tej służebności, na rzecz tego przedsiębiorstwa?”

Wyrok SN będzie miał duże znaczenie, będzie bowiem rozstrzygał czy firmy przesyłowe będą płacić cokolwiek właścicielom gruntu. Z uwagi na skład w jakim będzie rozpatrywany będzie miał moc zasady prawnej i będzie wiążący dla innych sądów.

Więcej na ten temat: http://www.rp.pl/Nieruchomosci

Zrzut ekranu 2017-03-07 o 09.12.59

 

Przedawnienie roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu

Anna Zaręba-Faracik        27 lutego 2017        Komentarze (0)

Jak doskonale wiecie roszczenia w prawie cywilnym ulegają przedawnieniu. W przeszłości wiele wątpliwości związanych było z tym czy roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu się przedawnia. Zdania na ten temat były podzielone, co prowadziło do różnego rodzaju nieporozumień.

Sądy wielokrotnie wskazywały, że roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu przedawnia się z upływem lat 3 z uwagi na to roszczenie majątkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Sprawę rozstrzygnął SN w uchwale z dnia III CZP 101/12. Na początku SN wskazał, iż rozpatrywana sprawa dotyczy sytuacji gdy z roszczeniem o ustanowienie służebności przesyłu występuje przedsiębiorca, a nie właściciel nieruchomości.

Faktem jest, iż żaden przepis wprost nie wyłącza możliwości przedawnienia takiego roszczenia. Niemniej jednak przyjęto, iż:

„[…] roszczenie to istnieje tak długo, jak długo utrzymuje się na gruncie stan pozwalający na żądanie ustanowienia służebności przesyłu i tak długo istnieje też możliwość dochodzenia tego roszczenia. Dopóki zatem na gruncie trwa stan faktyczny odpowiadający hipotezie art. 305(2) k.c., dopóty roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu nie może ulec przedawnieniu, natomiast z chwilą ustania tego stanu faktycznego, roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu przestaje istnieć, a zatem ocena przedawnienia takiego roszczenia jest bezprzedmiotowa”.

SN wskazał także, iż za taką wykładnią przemawiają argumenty związane ze specyfiką roszczenia oraz wykładnia celowościowo – funkcjonalna.

Znając powyższy wyrok, na uwadze mieć należy, iż zarzucanie w sporze z przedsiębiorcą ewentualnego przedawnienie roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu, w sytuacji gdy na nieruchomości utrzymuje się taki stan, że przedsiębiorca wciąż utrzymuje tam swoje urządzenia i korzysta z nich, będzie bezskuteczne.

Charakter wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu

Anna Zaręba-Faracik        14 lutego 2017        Komentarze (0)

Dziś wpis krótki, acz treściwy… no właśnie jaki jest charakter wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu tzn. czy jest to wynagrodzenie jednorazowe, czy też mogą być to świadczenia okresowe?

Generalnie zazwyczaj jest to świadczenie jednorazowe, jednak nie ma żadnych przeszkód, aby strony umową lub sąd wyrokiem ustalił takie wynagrodzenie właśnie jako świadczenie okresowe. Szczególnie ma to sens w przypadku gdy urządzenie przesyłowe w sposób istotny utrudnia korzystanie z nieruchomości.

Tak przykładowo było w sprawie, w której dnia 18 lipca 2013 r. zapadł wyrok wydany przez Sąd Apelacyjny w Katowicach pod sygn. akt I ACa434/13. Tam Sąd wskazał:

„…wynagrodzenie, o którym mowa w art. 305(2) § 2 k.c., wcale nie musi mieć charakteru jednorazowego. Na tle analogicznego unormowania służebności drogi koniecznej (art. 145 k. c.) orzecznictwo jednoznacznie wszak stanęło na stanowisku, że wynagrodzenie przybrać może postać świadczeń okresowych, podobnych w swej istocie do czynszu, nie ma zatem żadnych przeszkód, by ów dorobek orzeczniczy zastosować także do służebności przesyłu”.

Pamiętajcie więc o takiej możliwości i miejcie ją na względzie, gdyż w konkretnych okolicznościach może to okazać się dla Was bardziej korzystne.

*****

Pozostałe artykuły związane z prawem własności w kontekście służebności przesyłu znajdziesz tutaj >>

Słup, a decyzja urzędnika?

Anna Zaręba-Faracik        10 stycznia 2017        Komentarze (0)

Moi Drodzy … wiecie doskonale, że ustanowienie służebności przesyłu jest tematem, który po negocjacjach pomiędzy stronami może i często kończy się w sądzie powszechnym. Ale czy może być też tak, że „słup” (służebność przesyłu) powstaje w oparciu o decyzję administracyjną i z czego to wynika?

Wynika to wprost z art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, iż:

„Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody.”

Rzeczą istotną jest to, iż udzielenie zezwolenia przez starostę powinno być poprzedzone rokowaniami z właścicielem nieruchomości. Dodatkowo ograniczenie musi być zgodne z planem miejscowym lub decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rokowań nie można uniknąć z uwagi na wymóg dołączenia do wniosku dokumentów z przeprowadzonych rokowań. Decyzja może zostać wydana na wniosek lub z urzędu. Wniosek o wydanie decyzji przez starostę może złożyć organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej.

Oczywiście od decyzji przysługuje nam odwołanie, a decyzja ostateczna jest podstawą do dokonania wpisu w księdze wieczystej nieruchomości.

Przerwanie biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Anna Zaręba-Faracik        02 stycznia 2017        Komentarze (0)

Dla wielu osób bardzo istotną kwestią jest to w jaki sposób można przerwać bieg zasiedzenia służebności przesyłu. Wcześniej, w jednym z poprzednich artykułów, pisałam już o tym co na pewno nie przerywa biegu zasiedzenia.

Jeśli ktoś z Was chce przerwać bieg zasiedzenia służebności przesyłu powinien uzyskać w tym przedmiocie podstawową wiedzę. Chodzi o to, żeby takie przerwanie zasiedzenia było skuteczne, a skuteczne jest wtedy gdy jest to czynność, która potencjalnie może pozbawić posiadacza możliwości zasiedzenia służebności. Dodatkowo czynność taka powinna być czynnością bezpośrednio przedsięwziętą w celu dochodzenia swoich praw przez właściciela nieruchomości, który dąży do uregulowania służebności przesyłu na własnych warunkach (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2011 r., sygn. akt III CZP 124/10). Musi to też być czynność dokonana przed sądem.

Doprowadzenie do przerwania biegu terminu zasiedzenia może nastąpić poprzez:

  • wystąpienie z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem,
  • wniesienie pozwu o wydanie części nieruchomości zajętej pod urządzenia przesyłowe,
  • wniesienie pozwu o zaprzestanie naruszania własności,
  • zawezwanie do próby ugodowej („Zawezwanie posiadacza nieruchomości do próby ugodowej na podstawie art. 184 i nast. k.p.c. w sprawie wydania nieruchomości przerywa bieg terminu zasiedzenia”; Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 20016 r., sygn. akt III CZP 42/06).

Pamiętajcie więc o powyższych kwestiach i miejcie na względzie, iż powództwo o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w zakresie odpowiadającym służebności przesyłu nie przerywa biegu zasiedzenia.

Kończąc miłym akcentem życzę Wam wspaniałego 2017 roku i wielu sukcesów na polu związanym z roszczeniami dotyczącymi przesyłu energii 🙂