Słup, a decyzja urzędnika?

Anna Zaręba-Faracik        10 stycznia 2017        Komentarze (0)

Moi Drodzy … wiecie doskonale, że ustanowienie służebności przesyłu jest tematem, który po negocjacjach pomiędzy stronami może i często kończy się w sądzie powszechnym. Ale czy może być też tak, że „słup” (służebność przesyłu) powstaje w oparciu o decyzję administracyjną i z czego to wynika?

Wynika to wprost z art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, iż:

„Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody.”

Rzeczą istotną jest to, iż udzielenie zezwolenia przez starostę powinno być poprzedzone rokowaniami z właścicielem nieruchomości. Dodatkowo ograniczenie musi być zgodne z planem miejscowym lub decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rokowań nie można uniknąć z uwagi na wymóg dołączenia do wniosku dokumentów z przeprowadzonych rokowań. Decyzja może zostać wydana na wniosek lub z urzędu. Wniosek o wydanie decyzji przez starostę może złożyć organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej.

Oczywiście od decyzji przysługuje nam odwołanie, a decyzja ostateczna jest podstawą do dokonania wpisu w księdze wieczystej nieruchomości.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: