Za jaki okres należy się wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości?

Anna Zaręba-Faracik        21 kwietnia 2017        Komentarze (0)

Drodzy!!!

Czy mieliście problem, żeby oznaczyć końcową datę do której należy się wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości?

Jeśli tak, to prawdopodobnie zainteresuje Was tematyka jaką zajął się SN w wyroku z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie o sygn. akt V CNP 17/16.

Z grubsza stan faktyczny dotyczył sytuacji, gdzie na nieruchomości powodów znajdowały się urządzenia przesyłowe o nieuregulowanym stanie prawnym. Przedsiębiorca przesyłowy złożył więc wniosek do sądu o ustanowienie służebności przesyłu, który został rozpoznany pozytywnie.

Właściciele nieruchomości wytoczyli następnie powództwo o przyznanie im wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy czym jako datę końcową do wyliczenia roszczenia wskazali datę złożenia przez przedsiębiorstwo wniosku o ustanowienie służebności przesyłu. Po zasądzeniu na ich rzecz odpowiedniej kwoty, właściciele złożyli kolejny pozew, w którym zażądali zapłaty za bezumowne korzystanie od dnia złożenia wniosku przez przedsiębiorcę do dnia uprawomocnienia się postanowienia o ustanowieniu służebności przesyłu.

Sąd I instancji uznał roszczenie i zasądził na korzyść powodów. Natomiast po apelacji przedsiębiorstwa przesyłowego sąd okręgowy zmienił tą decyzję i uznał, że prowadzenie negocjacji pomiędzy stronami, a następnie złożenie wniosku o ustanowienie służebności przez pozwanego tworzy „swoisty pakt”, przez który przedsiębiorca przesyłowy pozostaje w dobrej wierze. Zdaniem sądu, w związku z powyższym, brak jest możliwości dochodzenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie już po złożeniu wniosku przez przedsiębiorcę.

Sąd Najwyższy nie podzielił takiego zapatrywania i uznał, że:

„Nie ulega wątpliwości, że tytułem legitymującym przedsiębiorcę przesyłowego do korzystania w oznaczonym zakresie z cudzej nieruchomości jest prawomocne orzeczenie sądu o ustanowieniu na jego rzecz służebności przesyłu, o której mowa w art. 305(1) – 305(4) KC. Orzeczenie takie ma charakter prawotwórczy, tworzy bowiem nowy stosunek prawny między przedsiębiorcą, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia określone w art. 49 KC, a właścicielem obciążonej nieruchomości, uprawniający przedsiębiorcę do korzystania z nieruchomości w granicach określonych przeznaczeniem tych urządzeń”.

Mając na uwadze powyższe Sąd Najwyższy stwierdził, że wyrok sądu okręgowego był niezgodny z prawem.

Pozdrawiam serdecznie w piątkowe popołudnie i jednocześnie mała zagadka – kiedy zostało zrobione zdjęcie?

18083887_1410196955713268_694473536_o

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis: